เลย(ชมคลิป)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางอนงค์นิตย์ ชัยศิริ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเลย ร่วมเป็นประธาน มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย ในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 28 มิถุนายน 2564 พร้อม ถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ไปยังทุกอำเภอ มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดเลย ตัวแทนนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่งแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าว่า วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก มีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกับประชาคมโลก
ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลังในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ด้วยการสกัดกั้นและปราบปราม จนสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการป้องกัน เริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนให้ปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่ รวมทั้งการบำบัดรักษา นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน/ทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเนื่องในโอกาส“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 นี้ สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกหลานและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ห่างไกลจาก ยาเสพติด สมกับพระปณิธาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อไป


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย