สกลนคร – นำส่งผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง

 

ร้อยเอก บรรจบ วรรณศิริ นายทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง พร้อมด้วยประธานกลุ่มทอผ้า และสมาชิกฯ ได้นำส่งผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ที่กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันผลิตขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ผ้าปัก นำส่งคณะกรรมการกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อรวบรวมส่งให้กับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการทำนา ทำไร่ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก และเป็นการเสริมสร้างช่างฝีมือให้กับสมาชิกโครงการฯ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมในครัวเรือน นอกเหนือจากอาชีพหลักในการทำไร่ ทำนา ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น


จากการนำส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทำให้สมาชิกโครงการฯ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าไหมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13