กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ท้องถิ่นรับไม้มหาดไทยเร่งช่วยเหลือป้องกันแก้ไขโรคลัมปี สกิน


นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 และขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาโรคระบาดลัมปี สกิน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว นายวันชัย คำแหงพล ประธานสภาฯ นายโชคดี แก้วเก็ตคำ ปลัดเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลพะภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำเทศบาลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วเป็นวันแรก
จากนั้น นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว โดยแถลงนโยบายและเปิดประชุมสภา ทั้งนี้ ก่อนแถลงนโยบายและเปิดประชุมสภาดังกล่าว ได้มอบรางวัลคนดี ศรีกาฬสินธุ์ ให้กับนายทองแปลง พันธ์เทศ ซึ่งเป็นตัวแทน อ.ห้วยเม็ก ด้านรักษาวินัยจราจร พร้อมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินกับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในโอกาสได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในครั้งนี้
นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่า พื้นที่ตำบลคำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ อยู่นอกเขตชลประทาน ขณะที่การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน ทำการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ ซึ่งตนและคณะผู้บริหารมีนโยบายในการจัดหาแหล่งน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการแจกจ่ายน้ำประปาใต้ดิน บนดิน เป็นวาระหลักของตำบล ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข สร้างอาชีพ และการศึกษา เป็นต้น
นายพิบูรณ์ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่เป็นช่วงสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังได้กำชับให้พี่น้องประชาชน มีการป้องกันและปฏิบัติตนตามมาตรการของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของการเกิดโรคลัมปี สกิน ระบาดในสัตว์เลี้ยงประเภทโค กระบือนั้น ได้รับนโยบายจากระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดพ่นหมอกควัน และเตรียมจัดหาวัคซีนฉีดป้องกัน เนื่องจากมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กำลังประสบปัญหาโคติดเชื้อลัมปี สกิน เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ยังได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ บวงสรวงและน้อมจิตอธิษฐาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 และสัตว์เลี้ยงรอดพ้นจากโรคระบาดลัมปี สกินอีกด้วย