นครพนม(ชมคลิป)คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนน 8 ชมรมจังหวัดนครพนมเตรียมชิงระดับประเทศ


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งประกอบด้วย นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการพัฒนาชุมชน ประธานอนุกรรมการ และนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ ร่วมตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครพนม เพื่อเก็บคะแนนก่อนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ได้มีการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545
โดยจังหวัดนครพนมได้ยึดหลัก 2 ป. 2 บ. คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับตำบล และเน้นย้ำให้มีการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดนครพนมไปข้างหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ชาวนครพนมมีสุข ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกัน ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งและดี ภายใต้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนและยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปี 2563 มีเยาวชนจังหวัดนครพนมได้รางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 2 คน และในปี 2564 นี้จังหวัดนครพนมได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 8 ชมรม ประกอบไปด้วย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบระดับเงิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองนครพนม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย กลุ่มดีเด่นชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่มดีเด่น และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม กลุ่มดีเด่น ซึ่งการตรวจประเมินให้คะแนนในครั้งนี้ เป็นการเก็บคะแนน 40 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน ก่อนที่คณะทำงานของจังหวัดและชมรมต่าง ๆ ที่ได้เป็นตัวแทนจะไปนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอีกครั้ง ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ที่เมืองทองธานี