มหาสารคาม(ชมคลิป)พบโรคโรคล้มปี สกิน 1อำเภอ ได้ประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ขณะที่ปศุสัตว์

มหาสารคามออกเตือนเกษตรกรให้ดูแลสัตว์เลี้ยงโค -กระบือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโรคล้มปี สกิน คุมเข้ม กำหนด 5 มาตรหลังจากพบะการระบาด กำชับเจ้าหน้าที่ปสุสัตว์ลงตรวจสอบช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ย้ำเตือนประชาชนหาสัตว์เลี้ยงผิดปกติให้แจ้งไปที่ปสุสัตว์ อำเภอ ตำบล หรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อไม่ให้เป็นการระบาดขยายวงกว้างออกไป
นายนพดล พินิจ ปสุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lurmpy skin disease) ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งพบการระบาดในพื้นที่บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ต.คันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพบว่ามีโคเกิดโรคจำนวน 8 ตัว จากทั้งหมด 23 ตัว เกิดโรคขึ้น จึงได้เก็บเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลจากห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน จึงได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lurmpy skin disease) ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าวเข้า ออก ผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยประกาศดังกล่าวมีผลไปจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564
โดยโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ของประเทศไทย พบครั้งแรกที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งคาดว่าเชื้อดังกล่าวคาดว่าอาจจะเข้ามาทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสูง อัตราการป่วยมากกว่า 5-45% พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตำสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย มีอัตราการตายน้อยกว่า 10% โดยเฉพาะโคอายุน้อย โคอุ้มท้อง โคเนื้อสายเลือดผสมพันธุ์ยุโรป และโคนม มีพาหะนำโรคเป็นแมลงดูดเลือด คือ ยุง แมลงวัน เหลือบ เห็บ เป็นต้น ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อไปได้ระยะ 50 กิโลเมตร
ซึ่งนอกจากพื้นที่ อ.กันทรวิชัย ที่เกิดการระบาดแล้ว ยังพบว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นใน อ.วาปีปทุม อ.บรบือ ซึ่งปศุสัตว์อำเภอได้ประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โรคลัมปี สกิน ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค เพื่อดำเนินการควบคุมโรค และห้ามเคลื่อนย้ายโค-กระบือ และหรือซากสัตว์ดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ 5 มาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ เพื่อยังยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ทราบถึงลักษณะโรค สาเหตุการเกิดโรค และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ในโค กระบือของเกษตรกร หากพบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าเป็นโรคลัมปี สกิน ขอให้เกษตรกรแจ้งได้ที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อลงพื้นที่ดูแลรักษาอาการเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป