ขอนแก่น(ชมคลิป) ห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จังหวัดขอนแก่น ประกาศห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจังหวัดขอนแก่น เตรียมประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในระดับกลุ่มจังหวัดสีแดง

         วันที่ 16 เม.ย 64 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบสิ่งของที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 ที่หอพักหญิงที่ 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบ ชุดอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ ที่กดเจลแอลกอฮฮล์ชนิดเท้าเหยียบ พัดลม

          นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจาก อาคารหอพักที่ 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาคารที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้มีวัสดุอุปกรณ์บางส่วนยังขาดแคลน เช่น พัดลม เป็นต้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้นำพัดลมและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาสนับสนุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มอบพัดลมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามให้มีความพร้อมด้วย

         ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในระยะเริ่มแรกในรอบเดือนเมษายนของจังหวัดขอนแก่น ที่ตรวจพบเมื่อวันที่ 4 เมษายน จะครบระยะการรักษา ในวันที่ 18 เมษายน นี้ จำนวน 2 คน และสามารถกลับบ้านได้แล้ว จะช่วยให้สามารถเสริมประสิทธิภาพในการรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นในกรณีที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มของผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนลดลงซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี หากวันต่อๆไป ผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในระยะต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ โดยภาคเอกชนหลายแห่งได้ให้ความร่วมมือแจ้งความจำนงเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนการที่จังหวัดขอนแก่น ถูกจัดอยู่ในโซนพื้นที่สีแดงนั้น ในการดำเนินมาตรการต่างๆ ต้องรอประกาศจาก ศบค. เป็นหลัก โดยจะเป็นการตัดสินใจภายใต้ฐานข้อมูลและสภาพพื้นที่ และยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) อย่างใกล้ชิดโดยให้เปิด โทรศัพท์มือถือให้สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลา หรือเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและ”อนุญาตเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เบินต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และบุคลากรในสงกัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด