เลย(ชมคลิป)อำเภอภูเรือรณรงค์เกษตรกรร่วมป้องปราบแมลงวันไร่แก้วมังกร


อ.ภูเรือ จ.เลย จากการแพร่ของแมลงวันในสวนแก้วมังกรของเกษตรกรที่ภูเรือและด่านซ้ายจำนวนมาก จึงจัดโครงการป้องกันและปราบแมลงวัน
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของแมลงวันในพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบกับร้านค้า ร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยอำเภอภูเรือเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ “สวนแก้วมังกร” ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่อำเภอ และ ด่านซ้าย จึงจัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันและปราบแมลงวัน”ขึ้น ในการนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูเรือ ร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวัน ในช่วงเดือน เมษายน -พฤษภาคม 2564 ทั้งการ ออกคำสั่งอำเภอภูเรือแต่งตั้งคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวัน . จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของแมลงวัน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ออกหนังสือถึงผู้ประกอบการร้านค้า,ร้านอาหาร, ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม, ผู้ประกอบการขนย้ายมูลสัตว์, ผู้ประกอบธุรกิจลานมัน,ผู้ประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพารา เรื่อง ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงวัน
นายอำเภอภูเรือ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้แล้วยังได้ออกหนังสือถึงกำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวันในพื้นที่ รวมทั้งจัดประชุมส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ผู้ประกอบการขนย้ายมูลสัตว์ (ขี้ไก่) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวัน สำรวจข้อมูลรายชื่อผู้นำปุ๋ยมูลไก่เข้ามาในพื้นที่ถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกัน ยับยั้ง ลดการแพร่ระบาดของแมลงวัน ด้านการประเมินผล มีคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวันตำบลปลาบ่า ตามคำสั่งอำเภอภูเรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวัน ได้เข้าทำการตรวจสอบให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการขนย้ายปุยมูลไก่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวัน ได้เข้าทำการตรวจสอบให้คำแนะนำใน การปฏิบัติ แก่ผู้ประกอบการขนย้ายปุ๋ยมูลไก่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.สานตม อ.ภูเรือฯ ร่วมกับ อสม.จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเรือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงวันที่ อบต.หนองบัว ร่วมกับ เกษตรอำเภอภูเรือ ปศุสัตว์อำเภอภูเรือ สาธารณสุขอำเภอภูเรือ จัดกิจกรรม Big cleaning ณ บ่อขยะบ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ต.นองบัวฯ ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน
โครงการความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาลดการแพร่ระบาดของแมลงวันในการดูแลรักษากำจัดขยะในบ่อขยะในความรับผิดชอบ โดยการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง หรือสาร EM เข้าทำการตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการขนย้ายปุ้ยมูลไก่ ในพื้นที่ ณ สวนแก้วมังกรแปลงใหญ่ของ นางกิติกา ศรีบุรินทร์ หมู่ที่ 4, หมู่ 2 ต.ร่องจิก ฯ ต.ปลาบ่า ต.สองคอน เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 62 ราย Day) โดยมีกิจกรรมจัดกิจกรรม Big cleaning day เก็บ กวาดขยะ บริเวณโดยรอบบ่อขยะ บริเวณบ่อขยะออกตรวจถังขยะเปียก, สวนแก้วมังกรของเกษตรกรและฉีดพ่นสาร EM ของพื้นที่ การแพร่ระบาดของแมลงวันที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ ควรแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงวันในพื้นที่อำเภอภูเรือ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย