นายก อบจ.หนองบัวลำภู เปิดครอบครัวไทยอุ่นไอรัก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(6 เมย.64)เมื่อเวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวไทย อุ่นไอรัก ประจำปี 2564 โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณพิมพ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.หนองบัวลำภู นางสุจิตรา สุวรรณพิมพ์ เลขานุการนายก อบจ.หนองบัวลำภู และนายสุวิทย์ คำแหล้ ส.อบจ.เขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆนักเรียนได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตน ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ฝึกแนวทางในการเรียน ด้านการเป็นอยู่ในครอบครัวและสังคม ซึงมีพระวิทยาการมาเผยแพร่หลักธรรมด้านศาสนาให้เด็กๆนักเรียนได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนให้เป็นคนดี
ดร.วุฒิพงษ์ฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรักว่า เป็นโครงการที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลบุตรหลานอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กเยาวชนและปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดร.วุฒิพงษ์ฯกล่าวทิ้งท้าย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู