(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการถวายภัตราหารเพล เสริมบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคล


วันที่ 1 เมษายน 2564 เมื่อ เวลา 10.00 น.ณ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดพัชรกิติยาภาราม บ.เพ๊กเฟื้อย ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคู่สมรส นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู คุณพ่อประมง ทัศดร ไวยาวัจกรวัดพัชรกิติยาภาราม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นากลาง นาวัง และสุวรรณคูหา
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารเพลแด่ ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสาย สะพาย ประจำปี 2563 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564เป็นวันสำคัญของข้าราชการ ที่จะต้องตระหนักถึงเกียรติศักดิ์ศรี หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2522 เป็นต้นมาโดยถือเอาวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนเนื่องจากเป็นวันที่ได้มีประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความกตัญญูธิดาคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา
ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มาร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพล เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและวงศ์สกุล ในฐานะข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสาย สะพาย ประจำปี 2563 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2563 อีกด้วย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู