อธิบดี สค.เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ที่ศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นางจินตนา จันทร์บํารุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” และเยี่ยมชมบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มสตรี 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ได้รับการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพจากศูนย์ฯ จำนวน 20 บูท โดยมี น.ส.จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นางจินตนา กล่าวว่า ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยรุ่น ที่ตกงานหรือว่างงาน และต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีบริการดูแลบุตร อายุระหว่าง 2-6 ปี ระหว่าง แม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มาฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ทั้งด้านที่พัก อาหาร การให้คําปรึกษาแนะนํา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งจะมีนักสังคมสงเคราะห์ดูแลภายในศูนย์ฯ และได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย One Home และ CSRs ในพื้นที่ในการเป็นพลังขับเคลื่อนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา สังคมต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 045-826235 หรือช่องทางเฟซบุ๊ก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน