ขอนแก่น-วิทยาลัยจี-เทค ชุมแพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (13 มี.ค. 64) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย-เยอรมัน (จี-เทค) ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โดยมี ผศ. ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย-เยอรมัน (จี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น ในนามเจ้าภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกล่าวให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย-เยอรมัน (จี-เทค) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจำเป็นต้องบูรณาการไปอย่างสร้างสรรค์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นโครงการที่เป็นหัวใจสำคัญในการช่วยส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาส และผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ศิลปะวัฒน ธรรม นตรีและกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมและนำไปต่อยอดด้านการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในอนาคต