กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เปิดคลินิกผู้สูงอายุในและนอกเวลาราชการบริการคุณภาพครบวงจร

กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดคลินิกผู้สูงอายุในและนอกเวลาราชการ เพื่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ ลดขั้นตอนบริการ และการบริการที่มีคุณภาพครบวงจร

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกผู้สูงอายุในและนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เติมความรักความห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนบริการ และได้รับการบริการที่มีคุณภาพครบวงจร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานหรือผู้ดูแล ได้พาผู้สูงอายุมารับบริการ เพื่อการสื่อสารระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และญาติ ได้รับรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัย โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมงาน ที่บริเวณคลินิกผู้สูงอายุ อาคารอำนวยการใหม่ ชั้น 1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดย จ.กาฬสินธุ์ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 19.01% ดังนั้นเพื่อการรองรับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ จึงถือโอกาสนี้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุขึ้นสำหรับเป็นของขวัญวันผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระบบการเข้าถึงบริการ การคัดกรองสุขภาพและเป็นแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ตามประเด็นปัญหาสุขภาพรายบุคคล รวมถึงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม มั่นคงและปลอดภัย

ด้านนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า การเปิดคลินิกผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ ลดขั้นตอนบริการ และการจัดบริการที่มีคุณภาพครบวงจร ในการค้นหาปัญหาสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ สู่การวางแผน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เปิดคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้บริการในวันเสาร์ เชิญชวนลูกหลานพาผู้สูงอายุมารับบริการ พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าถึงบริการสะดวก ลดการรอคอยและลดการแออัด

ด้าน นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ รับรักษาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะหลงลืม ปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแลจำนวน 78 ราย ทั่วจ.กาฬสินธุ์ และจากผลดำเนินงานที่ผ่านมา เห็นได้ว่าการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นประโยชน์ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อสนับสนุนวันหยุดให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุมาตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้ขยายวันให้บริการเพิ่มขึ้น โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ที่คลินิกผู้สูงอายุ อาคารอำนวยการใหม่ ชั้น 1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 043-811520 และ 043-812183 ต่อ 2421 และ 2520

ขณะที่นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกโรงพยาบาลจัดระบบบริการ เพิ่มความสะดวกประชาชน ลดรอคอย ลดแออัด และจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จำเป็นต้องลดความเสี่ยงการแพร่และรับเชื้อในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้จัดบริการเฉพาะอำนวยความสะดวก เปิดคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลา เป็นของขวัญวันผู้สูงอายุปี 2564 โดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุเป็นของขวัญ วันผู้สูงอายุปี 2564 เพิ่มบริการนอกเวลาราชการ ช่วยให้บุตรหลานสะดวกในการพาผู้สูงอายุมารับบริการ ไม่ต้องลางาน และมีโอกาสได้พบแพทย์พูดคุย รับฟังแนวทางการดูแลสุขภาพพร้อมกับผู้สูงอายุ มีการลดขั้นตอน จัดให้บริการครอบคลุมครบวงจร โดยแพทย์จะประเมินปัญหาสุขภาพ เพื่อวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้สูงอายุ และส่งต่อรับการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งมีการติดตามดูแลต่อเนื่องถึงบ้านจากทีมสหวิชาชีพ และ 3 หมอ คือหมอคนที่ 1 อสม. หมอคนที่ 2 หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต และหมอคนที่ 3 แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ