ที่ดินจังหวัดอุบลฯลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ร้องขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ “โนนคำบอน”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายธงชัย ศิริโสภาพงษ์ ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายวีระ รูปคม ผช.ส.ส.อิสระ สมชัย (ส.ส.บัญชีรายชื่อ) นายชาติชาย คำโกน รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา นายปรัตมิตร ขำคม ประธานชมรมช่วยเหลือและพลเมืองดีต่อประชาชน นายระพีพจน์ วันคำ ประธานกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านไทรย้อย นายสุรัตน์ จันทสาร กำนันตำบลเขมราฐ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ โนนคำบอน
ทั้งนี้ อำเภอเขมราฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ โนนคำบอน และมีความเห็นให้ยกเลิก เพิกถอน จำหน่ายทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์ โนนคำบอน บางส่วน และได้ส่งเอกสารหลักฐานนำเสนอความเห็นไปจังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด สำนักงานที่ดินจังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถพิจารณาให้เป็นที่ยุติได้ว่า การจัดทำทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์ ลำดับที่ 1 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ “ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไร” จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ โนนคำบอน เพื่อให้รอบคอบและรัดกุม และเพื่อจัดทำแผนผังอาณาเขต ตำบลเขมราฐ ลงในแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50000 โดยให้หมายสี แสดงตำแหน่งหมู่บ้านเดิมเมื่อปี พ.ศ.2468 ซึ่งตามรายงานมีจำนวน 6 หมู่บ้านในปัจจุบัน อาณาเขตที่สาธารณะประโยชน์ ตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 1 ตำบลเขมราฐ และตำแหน่งที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลงในแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50000 เสร็จแล้วส่งให้จังหวัดเพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อกรม ต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการต่อไป
นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตนเองในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น มีความตั้งใจและจริงใจที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ของ อปท. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาค ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ภาครัฐไม่เกิดความเสียหาย