หนองบัวลำภู-ผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นต้องแจงก่อนปีใหม่

ประธานอนุ กกต.ศรีบุญเรือง เตือน??ใครไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.ต้องแจ้งเหตุภายในวันที่ 27 ธค.นี้ ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี
วันนี้(13 ธันวาคม 63) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง ในฐานะประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม นี้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563
นายณรงค์ฯประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวโดยเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้
ทั้งนี้ จึงขอจังให้ผู้นำในหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบว่า หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูล สายด่วน 1444
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู