นครพนม(ชมคลิป)คึกคัก ชาวบ้านแพง 14 ชุมชนร่วมใจ สืบสานงานลอยกระทง ประกวดแพเซิ้งอย่างยิ่งใหญ่อลังการ


วันที่ 31 ตุลาคม 63 ที่หนองเครือเขา เทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายดนัย สิทธิวัชระชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพงร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และชาวบ้าน ในพื้นที่รวม 14 ชุมชน จัดงานประเพณีลอยกระทงแพเซิ้ง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต ยาวนานกว่า 40 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เที่ยวชมสืบสานงานประเพณีสำคัญของชาว อ.บ้านแพง ควบคู่กับงานประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นทุกปี ส่วนในปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31ตุลาคม 63 นอกจากนี้ยังได้เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำพันธุ์ปลา เนื่องจากหนองเครือเขา เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ชาว อ.บ้านแพง ได้ร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ที่เก็บกักน้ำได้ตลอดปีและเป็นแหล่งน้ำที่สร้างอาชีพการเกษตร สร้างรายได้ให้ชาวบ้านตลอดปี จึงใช้พื้นที่หนองเครือเขาเป็นพื้นที่จัดงานประเพณีกระตุ้นการท่องเที่ยวควบคู่กับสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ


ด้านนายดนัย สิทธิวัชระชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง เปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมในงานชาวบ้านทั้ง 14 ชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างแพขนาดใหญ่เป็นเวทีในการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การแสดงฟ้อนรำ ตามประเพณีอีสาน แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาว อ.บ้านแพง และ ชาว จ.นครพนม เพื่อล่องไปในอ่างเก็บน้ำหนองเครือเขา ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ทั้งหมด 7 ลำ อีกทั้งยังมีการจัดประกวด แพเซิ้ง เพื่อแข่งขันความสวยงาม อลังการซึ่งถือเป็นประเพณียิ่งใหญ่จัดขึ้นทุกปี นับเป็นที่เดียวของไทยที่จัดยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังได้เป็นการจัดแสดงเพื่อรำถวาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงแม่น้ำโขง ไปจนถึงหลวงพ่อพญานาคตามประเพณีความเชื่อชาวลุ่มน้ำโขง ให้ชาวบ้านมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ฝนตกต้องตามฤดูการและไม่ประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตการเกษตรไม่เสียหาย นอกจากนี้ในงานยังได้มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีการประกวดธิดาอำเภอบ้านแพง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมรำวงย้อนยุค แข่งขันส้มตำลีลา การจัดจำหน่ายสินค้าและร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงบูชาแม่น้ำคงคา ตามประเพณีความเชื่อในวันลอยกระทง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังสร้างความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำตลอดจนเป็นการร้างสีสัน ความสนุกสนานทุกปี