อุดรธานี-เลขาธิการอาชีวะ ชื่นชมอาชีวะอุดร จัด Excellence Center ด้านดิจิทัล ได้ดีเยี่ยมตรงตามนโยบาย


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสองในการสร้างคุณภาพ นำการเพิ่มปริมาณตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ซึ่ง ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสอง ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย


– Excellence Center สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
– โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ สาขาวิชา Logistics Premium
– การดำเนินการหลักสูตรนานาชาติ BTEC สาขาวิชา Business Accounting และ Information of Technology
– การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานนานาชาติ(APACC)
– การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สาขาอื่นๆ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


ทั้งนี้ เลขาธิการฯ ได้เยี่ยมชม ผลการดำเนินงานความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง Beyond Cafe @UDVC ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นโรงงานในโรงเรียน โดยจะใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาโมเดล สู่การปลดล็อค กฎระเบียบต่างๆ ในการยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้เข้ากราบสักการะ “องค์ศรีสุขคเณศ” ซึ่งเป็นพระพิฆเณศ ที่มีหนึ่งเดียวในโลก ที่สร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดร
ซึ่งผลจากการตรวจเยี่ยม เลขาธิการฯ ท่านได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ทุกคนร่วมมือ รวมพลังในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆด้าน ได้อย่างดีเยี่ยม จนส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาที่มีผลการจัดการอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ที่ตอบโจทย์โลกอาชีพแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี