ขอนแก่น – อำเภอชุมแพ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอต้นแบบแก้ใขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หนองไผ่โมเดล”


ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดมหกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบแก้ใขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หนองไผ่โมเดล” มีรศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ โดยนายประทีป หีบแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองใผ่ กล่าวต้อนรับ นายจเด็จ ดวงพิมพ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวตำบลหนองไผ่ที่มารับบริการตรวจคัดกรองจำนวนมาก ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

การจัดมหกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ให้แก่ประชาชนกว่า 600 คน มีการให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข มีการบรรยายและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการครั้งนี้ ทั้งรังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวขาญ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองไผ่ จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข กว่า 100 คน

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ กล่าวว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดี ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบอุบัติการณ์การเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในประชากรวัยทำงานที่เป็นหัวหน้าครอบครัว อายุระหว่าง 40 – 60 ปี ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้เสียโอกาสในการทำงาน กลายเป็นปัญหาหาเศรษฐกิและสังคม ซึ่งปัจจัยหนึ่งเกิดจากพฤติกรรม การบริโภคปลาน้ำจืด มีเกล็ดแบบดิบๆ ด้วยการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และนำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งกว่าครึ่งเป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี พ.ศ. 2559-2568 เพื่อจะจัดการกับปัญหาสุขภาพนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในปัจจุบันทำให้เราสามารถค้นพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มตัน ที่ยังไม่แสดงอาการให้เข้ารับการรักษาปีละกว่า 2,000 ราย

ด้านนายจเด็จ ดวงพิมพ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ เส็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จึงกำหนดให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยได้มีการระดมแนวคิดของตัวแทนจากทุกภาคส่วน ร่วมกับการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) และเทศบาลตำบลหนองไผ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยท้าทายไทย: Fluke FreeThailand สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยลัยขอนแก่น และศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ในการเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในรูปแบบของพื้นที่ต้นแบบ คือ “หนองไผ่โมเดล” โดยการจัดงานมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ดับและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งนี้ถือเป็นการ Kick off ในพื้นที่ และหวังก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน สร้างแรงขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างบูรณาการและยั่งยืน และพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป