เลย – “ชาวด่านซ้ายจัดประชาพิจารณ์ร่วมคัดค้านเป็นวัด”

 


วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. ที่ลานหน้าพระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประชาชนชาวด่านซ้าย และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความเลื่อม ศรัทธา ต่อพระธาตุศรีสองรัก จัดให้มีประชาพิจารณ์ กรณีนายกิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ ไวยาวัจกร ผู้รับมอบอำนาจจากวัดพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ฟ้องร้องกรมที่ดินเป็นจำเลยที่ 1 อธิบดีกรมที่ดินเป็นจำเลยที่ 2 และสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย เป็นจำเลยที่ 3 ขอให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เนื้อที่ 106 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา ที่ออกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากออกทับที่ดินของวัดพระธาตุศรีสองรักเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564


โดยมีนายสัมฤทธิ์ สุภามา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายพิสิทธิ์ ทับทอง ผู้ก่อตั้งหอศิลป์เบิก กะ บาน กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสมใจ ดีอินทร์ กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย ร่วมกันอภิปรายความเป็นมาขององค์พระธาตุศรีสองรัก สรุปได้ว่า องค์พระธาตุศรีสองรัก มีอายุกว่า 462 ปี ไม่เคยเป็นวัดมาก่อน


คดีพระธาตุศรีสองรักหลายท่านยังไม่เข้าใจหรือทราบข้อมูลอย่างถ่องแท้ว่า การดำเนินการ “บังคับ”ให้เป็นวัด มีต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ปี 2547 หลังจากให้มีการยุติปัญหา ณ ศาลากลาง โดยให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาพระธาตุศรีสองรักขึ้นมาร่วมกัน ซึ่งมีหลายฝ่ายทั้งข้าราชการ นายอำเภอ เทศบาลทั้งสองแห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณหมอ คณะผู้นำทางจิตวิญญาณ รวมทั้งพระสงฆ์ด้วย ร่วมกันบริหารจัดการ สรรพากรด่านซ้ายดูแลบัญชีเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดมาโดยตลอด จวบจนมาถึงปัจจุบัน


ทั้งนี้หลังปิดการอภิปราย ได้เชิญตัวแทนนายอำเภอด่านซ้ายมารับหนังสือคัดค้านจากผู้ที่มาลงทะเบียนกว่า 2,000 คน ที่มีเจตนาคัดค้านการขึ้นทะเบียนเป็นวัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย