กาฬสินธุ์(ชมคลิป)รวมพลคนขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล


จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกจ้างเหมาบริการ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19 ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ นายชัชชัย กลีบมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายมีชัย นาใจดี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงกาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน ควบคู่การพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัว สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายทรงพล กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว ใน จ.กาฬสินธุ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือกลุ่มจ้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งมาจากเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19 จำนวน 614 คน, กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) จำนวน 43 แห่ง และกลุ่มครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) จำนวน 2,403 ครัวเรือน
ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าสำหรับเป้าหมายดำเนินการที่ จ.กาฬสินธุ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ดำเนินการ 6 กิจกรรม คือ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดล, สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุนชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการขุดสระเพื่อเก็บน้ำ จัดทำคลองไส้ไก่ จัดทำหลุมขนมครก สนับสนุนสื่อเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฐานเรียนรู้ระดับตำบล (CLM) และครัวเรือนต้นแบบ (HLM) , สร้างงาน สร้างรายได้ รายเดือนแก่เกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับคืนถิ่น จำนวน 614 คน สัญญาจ้างเดือนละ 9,000 บาทต่อคน,
“นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคในครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในการพัฒนาพื้นที่, บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยมีฐานเรียนรู้แห่งละ 9 ฐาน ประกอบด้วยฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ และกิจกรรมสุดท้ายพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ จึงได้จัดแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในลำดับต่อไป ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จ.กาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณดำเนินการจำนวน 420,563,330 บาท” นายอุทัยกล่าว