ขอนแก่น – มข.จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 66” ยิ่งใหญ่

มข.จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 66” ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2566   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2566 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และ ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน

“งานปีนี้จัดภายใต้หัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”  หัวข้อย่อย “เรียน – เล่น – งาน – อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และหัวข้อพิเศษในวาระการเฉลิมฉลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี ” Science in Creative Generation “วิทยาศาสตร์ในยุคแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม”  ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นกับ เด็ก ๆ น้อง ๆ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  และผู้สนใจ ได้เข้าใจถึงวิทยาศาสตร์  ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่  เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และทุกคนได้เรียนรู้ จาก นิทรรศการภายในงานของแต่ละสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  นิทรรศการของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมจัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ ได้เข้าใจความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีหลากหลายด้านและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ปีนี้ มีความพิเศษกว่าทุกปี คือ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งปกติทุกปี จะจัดที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากการจัดนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญความรู้ในทุกๆด้าน จึงได้มีการเชิญชวนให้คณะ หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ ด้วย และปีนี้เราใช้ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับเด็กๆ นักเรียน ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจที่เข้ารับชมงานจะได้รับความสะดวกในการเข้าชม

“การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และสร้างทัศนคติ แนวความคิดและสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมในระดับประเทศ ต่อไป”

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดเผยว่า ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 นี้ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

โดยในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ (อพ.สธ.) นิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย ภูมิปัญญาวิถีไทย นักวิทยาศาสตร์ไทย และนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่าง 1 รวมทั้งนิทรรศการที่ น่าสนใจจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษที่น่าสนใจจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                    ได้กำหนดให้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การจัดงานที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุกๆ ปี   ซึ่ง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 16  -18  สิงหาคม 2566 มีกำหนดจัดขึ้น ที่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมน่าสนใจทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย

– การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

– นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

– นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

– นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานนักวิจัย  ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

– นิทรรศการของกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของคณะฯ รวมทั้งนิทรรศการของ หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น  อุทยานวิทยาศาสตร์ มข.  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

– นิทรรศการจากคณะต่างๆ ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเศรษฐศาสตร์  โครงการ (วมว.มข.)

ชมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/KKUScienceWeek