(ชมคลิป)มรภ.เลย จัดพิธีโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสนามกีฬาร่วมใจ มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี
ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามที่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ”จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ให้ใช้แทนชื่อวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 หลังจากนั้นอีก 3 ปี ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา คือวันที่ 25 มกราคม 2538
ส่งผล ให้วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ 36 แห่ง ในขณะนั้น ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งมีสถานภาพ แห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งในปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ให้ใช้แทนชื่อ “สถาบันราชภัฏ” โดยทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏในขณะนั้น ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยพร้อมกัน
“สถาบันราชภัฏเลย”จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” นับแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากทรงพระราชทานนามให้กับสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศแล้วยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏเป็นล้นพ้น ด้วยทรงพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ หรือตราประจำพระองค์ ให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ ประจำสถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2538 นับเป็นเกียรติยศอันสูงส่ง ที่ไม่เคยมีสถาบันการศึกษาใดเคยได้รับพระราชทานมาก่อน นับเป็นมหาสิริมงคลยิ่งอันควรที่ชาวราชภัฏทั้งมวล จักได้ภาคภูมิและพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักในเกียรติและศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยองค์การนักศึกษาภาคปกติ จึงได้จัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมถวายอภิสดุดีเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระผู้พระราชทานนาม“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”ขึ้น สืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย