รองพ่อเมืองศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตร-เครื่องมือประกอบอาชีพ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 63 คน พร้อมมอบเครื่องมือการประกอบอาชีพ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางจงกลนี ธารีชาญ รองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นางทัศนี กล่าวว่า “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันลงนาม MOU เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59 ในการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และร่วมกันพัฒนาช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 4 ประการ คือ ส่งเสริมทักษะความรู้วิชาชีพให้แก่ช่างไฟฟ้าชุมชน ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยให้เป็นช่างไฟฟ้าชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับช่างไฟฟ้าชุมชนโดยผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรม 3 ส่วน ประกอบด้วย การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ในช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน การจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ


ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2560 -2563 จำนวน 11 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ 220 คน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ในการติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้นของชุมชน รวมจำนวน 193 คน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน