ขอนแก่น-คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ที่อำเภอชุมแพ

วันนี้(15 ส.ค.63) ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย – เยอรมัน (จี-เทค) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวต้อนรับ นายสิงหภณ ดีนาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน ภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนภาคประชาชน ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา คือ ตัวแทนภาคประชนในอำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย – เยอรมัน (จี-เทค) อำนวยความสะดวกด้านสถานที่

นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การจัดการสัมมนาวิชาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อำเภอชุมแพในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมจาก 3 อำเภอ คือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินในหลายประเภท ถือว่าเป็นเวทีกลางในการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนมาเสนอปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางปัญหาไปเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและกรรมาธิการจะนำปัญหาของประชาชน เข้าไปสู่ชั้นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำปัญหาของประชาชนทั้ง 3 อำเภอ เสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาในอนาคต

จากสถานการณ์ปัจจุบันประทศไทยประสบกับปัญหาด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินและความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์น้ำซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งนี้ พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาตลอดจากปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป