บึงกาฬ – สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการ “ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานยุวชนอายุ 7 – 9 ปี”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ
ได้จัดทำโครงการ “ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานยุวชนอายุ 7 – 9 ปี ภายในจังหวัดบึงกาฬ”
เมื่อเวลา 173.30น.วันที่ 3 พ.ย.63 ดร.บุญมา พันดวง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการ “ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานยุวชนอายุ 7 – 9 ปี ภายในจังหวัดบึงกาฬ” โดยโครงการนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ยุวชนได้ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้ชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปอนาคตการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมปลุกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยและเคารพการตัดสินในกฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขัน สามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


ดร.บุญมา พันดวง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ ยังกล่าวอีกว่า การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทำให้ได้ใช้เวลาว่างจากการทำงาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้ยุวชนห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมียุวชน และผู้หลงผิดปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ควร อาจจะเกิดการคบเพื่อนชักชวนกันไปในทางสร้างปัญหาให้แก่สังคม โครงการ “ฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานยุวชนอายุ 7 – 9 ปี ภายในจังหวัดบึงกาฬ” จึงมีส่วนช่วยให้ยุวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลหันมาเล่นกีฬาในเวลาว่างเพื่อให้สุขภาพที่ดี แข็งแรง และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะใช้เวลาไปกับอบายมุขต่างๆ ทำให้เสียเวลาเสียโอกาสที่ดีในชีวิต และหากได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันจังหวัด หรือประเทศชาติได้
ปวิณชัย บุญพิเชฐ