(ชมคลิป)มุกดาหาร- กกต.ร่วม อบจ. อบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

มุกดาหาร กกต อบจ อบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายก ส อบจ
จังหวัดมุกดาหาร- กกต.ร่วม อบจ. อบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่จะมีการรับสมัครในวันที่ 2-6 พ.ย.63 และเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี้
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร แก่ว่าที่ผู้สมัครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ช่วย ผู้สนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมายแนวทางจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องมุจรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผลให้นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งนั้น ในวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง และวันที่ 20 ธันวาคม 2563
เป็นวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นขบวนการทางการเมืองที่สำคัญ ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เชื่อได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการสรรหาผู้แทนของตน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่น
นางบัวพันธ์ กอดแก้ว กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการเลือกตั้งจะมีความสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายได้นั้น บุคคลที่เกี่ยงข้องกับการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้นำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งแรก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยนางสาว พิมล โพนทราย รักษาการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารขึ้น
นายเอกราช มณีกรรณ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย นั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย การพัฒนาและปฎิรูปการเมืองให้มีความเข็มแข็ง สร้างพลเมืองให้มีพลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฎิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งที่มีการยอมรับของทุกฝ่าย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร