ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ คว้า 3 รางวัลสำคัญ

โรงพยาบาลชุมแพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ คว้า 3 รางวัลสำคัญ ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2563 ขึ้นก่อนการประชุมได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลชุมแพและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. โรงพยาบาลชุมแพ ใบประกาศเกียรติคุณ NCD Clinic Plus ระดับดีมาก เขตสุขภาพที่ 7 2. โรงพยาบาลชุมแพ ใบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย 3 ดี เขตสุขภาพที่ 7 และ 3. ตำบลขัวเรียง โล่รางวัลตำบลต้นแบบการจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข : สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี”

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพ ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (บาหวาน ความดันโลหิตสูง) ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของผู้ป่วย โดยเฉพาะการรับประทานยา การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจะต้องขยายผลการสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป นำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ด้าน ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ กล่าวว่า ตามที่อำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ (พชอ.) และสนับสนุนให้ตำบลต่างๆ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งตำบลขัวเรียง เป็นพื้นที่ต้นแบบของอำเภอในการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2564 จะมีการขยายพื้นที่ต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่