กาฬสินธุ์(ชมคลิป)มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข


จังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 48 ปี พร้อมจัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข รางวัลสิงห์ทอง และเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 48 ปี พร้อมจัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน และเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายชัชชัย กลีบมะลิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายมีชัย นาใจดี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอำเภอและพัฒนาการทั้ง 18 อำเภอ เจ้าหน้าที่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จากนั้น เจ้าหน้าที่อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและทำพิธีมอบรางวัลให้กับผู้นำชุมชนบ้านดงบังใหม่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ต่อด้วยการมอบรางวัลสิงห์ทอง มอบเกียรติบัตรศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบดีเด่นระดับกรม มอบเกียรติบัตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตรและแหล่งสินเชื่อ มอบเกียรติบัตรตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย มอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุราชการ มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น มอบเกียรติบัตรข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี และมอบเกียรติบัตรตามโครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี
นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 58 ปีและย่างสู่ 59 ปีของกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน พร้อมมีการจัดกิจกรรมการประกวด การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ หมู่บ้าน ชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่าย รวมทั้งข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ในภาคเช้ามีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ภาคบ่ายมีการมอบโล่รางวัล เช่น โล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข โล่รางวัลสิงห์ทอง และเกียรติบัตรแก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และข้าราชการพัฒนาชุมชน จากนั้นเปิดป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ที่บริเวณด้านหลังศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปอีกด้วย