(ชมคลิป) ปชส.เลย จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน “สโมสรคนสื่อ” รณรงค์เตรียมการเลือกตั้ง

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ไร่ธารธรรม ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ติดสะพานน้ำเลย บ้านปากหมาก หมู่ที่ 6 ถ.บ้านน้อยนาซำ-ปากหมาก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เสวนา“สโมสรคนสื่อ” ประเด็น “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” กลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปมช. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสาย จำนวน 30 คน โดยมี นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นางอรทัย อมาตยกุล รักษาราชการแทน ผอ.สวท.เลย และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
โดยมีผู้ร่วมเวทีเสนา นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของจังหวัดในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 และ การเตรียมความพร้อมของจังหวัด
นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า – บทบาทหน้าที่ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การเตรียมความพร้อมของ กกต. กับการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งแจ้งกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังในการใช้สิทธิ์ และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงขณะอยู่ในบริเวณปริมณฑล เนื่องจากการเลือกตั้งคราวนี้มีบัตรลงคะแนน 2 ใบ
นาวสาวพัชชา โคริตสถา รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย กล่าวถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกว่า เยาวชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนครั้งแรก ต้องศึกษาแนวนโยบายของผู้สมัครว่า มีทิศทางใดที่จะมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้มั่นคง โดยไม่นำนโยบายประชานิยมมาลวงล่อเพื่อให้ได้คะแนน
นางธัญวลัย ทิ้งโคตร ตัวแทนภาคประชาชนกล่าวว่า ปัจจุบันชาวบ้านมีความรู้เท่าทันนักการเมืองที่ต่างเสนอนโยบายประชานิยม ที่ไม่มั่นคง มาหยิบยื่นเหมือนการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา ขอให้ทุ่มกำลังคน กฏหมายมาจัดการเรื่องยาเสพติดในชุมชน ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตยากลำบาก ต้องระแวดระวังว่าอาจเกิดเหตุร้ายในชุมชนที่เห็นในข่าวเป็นประจำทุกวัน ควรนำงินที่ไปใช้จ่ายเรื่องประชานิยม มาบริหารจัดการเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง พรรคไหนมีนโยบายเรื่องยาเสพติดชาวบ้านจะพากันเลือก


ด้านผู้ใหญ่ต้อ หรือนายณัฏฐนนท์ สุดตานนท์ สาวประเภทสอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านภูสวรรค์ ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย กล่าวว่า ห่วงชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่สามารถเข้าถึงโซเชี่ยลว่าทางการประกาศในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะมีในอีกไม่กี่เดือน ทั้งกระบวนการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้สับสน ไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ ดังนั้นทางราชการควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจง อันจะทหการเลือกตั้งนี้ดำเนินแด้วยดี
ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสนใจแบบลึก แนวโน้มความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจดำเนินงาน เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของประชาชน
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย