มหาสารคาม(ชมคลิป) แถลงผลสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

แถลงผลสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์มุ่งสู่การขับเคลื่อนพัฒนาขับจังหวัดจังหวัดเดินไปข้างหน้าปี 64


ที่ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม แถลงผลสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์มุ่งสู่การพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดปี 64
นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และแถลงผลสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 มุ่งสู่การพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสารมวลชนในพื้นที่ ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น มาให้ความรู้ในหัวข้อเทคนิคการส่งต่อข้อมูลข่าว และเล่าเรื่องยากให้เข้าใจ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อากรตน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม ในหัวข้อเทคนิคการเป็นพิธีกร ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชน
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแถลง สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 มุ่งสู่การพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2564 เป็นครั้งแรกที่งานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดฯ ด้วยปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้น นอกจากสื่ออินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อโซเชียลที่มีความรวดเร็วอย่างมาก ทุกท่านที่มาในวันนี้ก็สำคัญ เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจไปสู่พี่น้องประชาชนให้รับถึงข่าวสารทีแท้จริงและถูกต้อง
ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมี3อำเภอ 1 อบจ. 1เทศบาล 18 เทศบาลตำบล 123 อบต. 133 ตำบล 1,944 หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรทั้งหมด 2,818,573 ไร่ หรือคิดเป็น 85.22เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกอ้อย 157,756 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 122,532 ไร่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางการบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลผลิต และการสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรูรักสามัคคี เทิดทูลสถาบันของชาติ