อุดรธานี-เลขาธิการฯอาชีวะปลื้ม นักศึกษาอาชีวะอุดรธานี สำเร็จหลักสูตรทวิวุฒิ ไทย – จีน


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนีบัตร หลักสูตรทวิวุฒิ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและ Chongqing City Management College (CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการผลักดันให้การอาชีวศึกษาพลิกโฉม ให้เป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายอาชีวศึกษายกกำลังสอง ทั้งนี้มีประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสูง ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถือว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นวิทยาลัยต้นแบบ ที่ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของอาชีวศึกษาได้สำเร็จหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ Logistic Premium, Excellent Center, Partnership College การทำความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ การทำความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และที่สำคัญในวันนี้ ภาพแห่งความสำเร็จในการจัดหลักสูตรทวิวุฒิ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ซึ่งกำลังคนที่สำเร็จการศึกษาในด้านอาชีวศึกษา ได้เห็นเชิงประจักษ์เกิดขึ้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งหลายๆ คนไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน”


ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ทำความร่วมมือกับ Chongqing City Management College หรือ CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มขึ้นใน ปีพ.ศ.2561 เพื่อจัดการอาชีวศึกษา หลักสูตรทวิวุฒิร่วมกัน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 3 ปี โดยศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง และศึกษาที่ CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปีครึ่ง โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรทวิวุฒิและไปศึกษาต่อที่ CCMC สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาจาก ทั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ CCMC ซึ่งเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายจาก CCMC ในระหว่างศึกษาต่อ ต่อคนต่อภาคเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ที่ศึกษาต่อที่ CCMC รวมทั้งสิ้น 36,200 หยวน คิดเป็นเงินไทย 181,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิตการเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก และค่าใข้จ่ายประจำวัน ถือว่านักศึกได้รับโอกาสที่ดีมาก ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้ยังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง แบะขณะนี้ก็มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่”

Related posts