ขอนแก่น-ผช.เลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น และ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ ผช.เลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ

เมื่อไม่นานนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด หน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมมือเทียมและขาเทียมเพื่อผู้พิการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต พิมพ์มือเทียมและขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการ โดยการประสานความร่วมมือเป็นกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทย และรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าชมนวัตกรรม บริการเปลี่ยนชีวิต การพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิตในประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริง ในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน การพัฒนาดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแห่งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้บริการประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น