ขอนแก่น-โครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมแพ จัดโครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันนี้ (9 ก.ย.63) ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยมีนางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ นางกฤษณา วันทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมแพ นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) พร้อมด้วยครัวเรือนคู่เสี่ยวอำเภอชุมแพ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า อำเภอชุมแพ ได้ดำเนินโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ตามนโยบายของ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน ให้พ้นปัญหาความยากจน ตอบสนองการพัฒนาอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สู่เมืองอัจฉริยะ โดยมอบหมายให้ข้าราชการในพื้นที่ จับคู่เสี่ยว รับผิดชอบ ดูแลครัวเรือนยากจน 1 คน ต่อ 2 ครัวเรือน และประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ จ้างงาน การตลาด และสวัสดิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 127 ครัวเรือน ภายใต้กรอบการทำงานในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาความอยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ กล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติโครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)ในการขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านให้เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนตามโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมกรพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 105 คน และครัวเรือนคู่เสี่ยว จำนวน 127 คน รวมเป็น 232 คน โดยมีกิจกรรมคือ บรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น การวางแผนงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ โดยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือนคู่เสี่ยว จำนวน 127 ถุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมแพ