นครพนม(ชมคลิป)เตรียมสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวงานไหลเรือไฟ 63

จ.นครพนม ร่วมกันวิเคราะห์แผน สร้างความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานไหลเรือไฟ ปี 63
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ที่จังหวัดนครพนม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 รวม 9 วัน 10 คืน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ล้ำค่าของจังหวัด ซึ่งในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การลดหย่อนความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวและการรักษาระยะห่างทางสังคม
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้แต่ละหน่วยไปวางแผนในการดำเนินงานเพื่อนำมาเสนอที่ประชุมในวันนี้เพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง จุดที่มีความเสี่ยงควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่สำคัญเอาไว้ บนพื้นฐานของความปลอดภัยของทุกคนที่มาร่วมงาน โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการเตรียมความพร้อมงานประกอบไปด้วย ส่วนของพื้นที่ทำกิจกรรมไหลเรือไฟให้ยังคงเหมือนเดิมแต่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการไหลเรือไฟแข่งขันให้เพิ่มจำนวนวันมากขึ้นจากเดิม 1 วันเป็น 3 วัน คือวันที่ 30 กันยายนและวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีการไหลวันละ 3 ลำ ส่วนวันที่ 2ตุลาคม 2563 ที่เป็นวันออกพรรษาจะมีการไหล 6 ลำ ซึ่งแต่ละวันจะปล่อยเรือไฟลำแรกในเวลา 19.00 น. และให้ห่างกันทุก 30 นาทีในลำถัดไป ทั้งนี้คณะทำงานต้องควบคุมการไหลให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ในส่วนวันอื่น ๆ ที่ไม่มีการแข่งขันเรือไฟจะมีการไหลเรือไฟโชว์และปล่อยกระทงสาย ด้านความปลอดภัยนั้นให้ยึดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ โดยมีจุดคัดกรองผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 33 จุด จากการแบ่งพื้นที่ 6 โซนใหญ่ ที่สำคัญคือผู้ที่มาร่วมงานต้องผ่านการตรวจคัดกรองและมีหน้ากากอนามัยสวมใส่ทุกคนจึงจะสามารถเข้ามาภายในงานได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางบกและทางน้ำรองรับหากเกิดกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วย มีสายตรวจเดินเท้าเพื่อคอยสอดส่องความปลอดภัยภายในงาน ด้านการจราจรก็มีการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 3 โซนใหญ่ คือโซนที่ไม่ให้รถวิ่งผ่านเลย โซนรถวิ่งทางเดียวและโซนรถวิ่งปกติ 2 ทาง ส่วนสถานที่จอดรถมีการกำหนดจุดว่าตรงไหนสามารถจอดได้หรือจอดไม่ได้รวมถึงการหารถมาบริการเสริมหากจุดจอดห่างไกลบริเวณงานจนเกินไป ด้านการประชาสัมพันธ์ก็หาวิธีให้ผู้ที่มาชมความงดงามของเรือไฟได้ยินเสียงบรรยายตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จัดงาน โดยก่อนปิดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยไปบูรณาการวางแผนร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ได้มีการวิเคราะห์ร่วมกัน พร้อมทั้งให้จัดทำแผนงานทั้งหมดมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป