มุกดาหาร(ชมคลิป)คณะกรรมาธิการ ปปช สภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวง


คณะกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 12 สายบ้านนาไคร้ -อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ (18 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร เดินทางประชุมรับฟังข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 12 สายบ้านนาไคร้ -อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นำโดย 1. นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 2. นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ 3. นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ 4. .นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 5. นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ 6. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมทั้งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมหลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริษัทเอกชน เนื่องจากการก่อสร้างถนนมีการตัดผ่านป่าดงภูสีฐาน
จังหวัดมุกดาหาร โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงมุกดาหาร ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร อัยการจังหวัดมุกดาหาร อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร อำเภอหนองสูง และประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมพร้อมทั้งให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ หลังจากก่อนหน้านี้ ทางคณะฯได้เดินทางไปรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านและดูสภาพพื้นที่การก่อสร้างถนน หมายเลข 12 ตอนบ้านนาไคร้ – อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่ บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับถนนเส้นดังกล่าวนี้ ปี 2560 กรมทางหลวงได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 4 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – สิ้นสุด จังหวัดมุกดาหาร เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391 กิโลเมตร อีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันทางหลวง หมายเลข 12 ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเกิดปัญหาข้อร้องเรียนช่วงการก่อสร้างระหว่างบ้านนาไคร้ -อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
โดยสรุปหลังจากที่มีการซักถาม / ตอบคำถามประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามกฎหมาย ในส่วนการก่อสร้างถนน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดส่งเอกสารการขออนุญาตที่ยังตกค้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างรับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้การก่อสร้างถนนสามารถดำเนินการต่อไปได้ และคาดว่าการก่อสร้างถนน ตอนบ้านนาไคร้ – อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถย่นระยะทาง และประหยัดค่าขนส่ง ทั้งยังจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร