ขอนแก่น – รพ.สิรินธร ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน จัดงานมหกรรมป้องกัน กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดย รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น บูรณาการความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารไทยพาณิชย์ จัดมหกรรมป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และรับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ไว้ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี หวังให้ประชาชนในพื้นที่ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายนี้อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ส.ค.63 นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอบ้านแฮด โครงการวิจัยท้าทายไทย: Fluke Free Thailand ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มี นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 7 (กขป.7) นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล นางภราดร ดังยางหวาย (รักษาการ) สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และ นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี กรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร กล่าวว่า โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลดูแลสุขภาพประชาขนในเขตอำเภอบ้านแฮด รวมทั้ง ต.ท่าพระและ ต.ดอนหัน เขตอำเภอเมืองขอนแก่น และยังมีบทบาทในการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโซนใต้ของจังหวัดขอนแก่นอีกกว่า10 อำเภอ ในส่วนของ อ.บ้านแฮด มีประชากร 31,498 คน ประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแก่งละว้า ต.โคกสำราญ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 9,412 คน มีจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 40 ปี ขึ้นไป 3,697 คน คิดเป็นร้อยละ 39.28 ใน ปี 2563 มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์ จำนวน 478 ราย พบก้อนที่ตับ 4 ราย (ประมาณ 1 %) และพบอาการสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี 8 ราย (ประมาณ 2 %) (รอการยืนยันผล) ทางโรงพยาบาลสิรินธรฯ และหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่เรื่องอาหารที่ปลอดภัย การตัดวงจรชีวิตของพยาธิ การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการร่วมมือกับโครงการ CASCAP จนเกิดเป็นโครงการ “บ้านแฮดโมเดล” ที่เป็นการบูรณาการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่หลากหลาย อาทิ ค่าย OV.CCA, มหกรรม OV.CCA การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงการสร้างมาตรการและโครงการในระดับชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีของคนในชุมชนให้เท่ากับ “ศูนย์” และโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่ได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและทางมูลนิธิฯ เพื่อซื้อเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ จำนวน 965,000 บาท และมอบให้แก่โรงพยาบาลสิรินธรฯ เพื่อนำไปใช้การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ต่อไปด้วย

นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด กล่าวว่า “โรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตในประชากรวัยทำงานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประชากรในภาคอีสาน การแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จนั้นคงทำโดยภาครัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเฉพาะในโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าช่วยบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่นี้ให้สัมฤทธิ์ผลและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่มีองค์กรภาคเอกชน เช่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้ามาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอันเป็นปัญหาคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในแถบบริเวณที่อยู่นี้ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้ามาดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอำเภอบ้านแฮด โดยขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.) โรงพยาบาลสิรินธรฯ สำนักงานสาธารณสุขบ้านแฮด โดยได้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ลงสู่ชุมชน แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนในรูปแบบของพื้นที่ต้นแบบ “บ้านแฮดโมเดล”(Ban Had Model) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกัน”

นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี กรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและประธานจัดงาน กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนมาอย่างยาวนาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนการวิจัย การเฝ้าระวัง การเผยแพร่องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสู่สาธารณชน รวมถึงการให้การสนับสนุนการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรก ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันการณ์ ในปัจจุบันนั้นยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการเฝ้าระวังติดตามการเกิดโรค อาทิ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการก่อโรค และภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่บางแห่งยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางในการตรวจรักษา ผู้ป่วยระยะเริ่มต้นเข้าสู่การรักษา และพัฒนาทีมในการดูแลรักษา

“การจัดงานมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้ มีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน 406 คน ซึ่งจะช่วยสร้างและกระตุ้นแรงขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป และยังถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ที่จะนำมาใช้ในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนจากทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)”

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น