หนองบัวลำภู(ชมคลิป)รวมพลัง อสม.18 รพ.สต.อ.ศรีบุญเรือง ร่วม 2 พันขับเคลื่อนตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย


วันนี้(14 สค.63) ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอศรีบุญเรือง ผอ.รพ.สต.ใน 18 รพ.สต.และ อสม.อำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 2,000 คนร่วมกิจกรรมการจัดงานตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย


นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่างานมหกรรม ตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2563 ในวันนี้ สืบเนื่องจากอำเภอศรีบุญเรือง มีพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้สารเคมีภาคการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจากการสัมผัสสารเคมี การเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อมในสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว การเจ็บป่วยที่เห็นได้ซัด คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารเคมีการเกษตร


และจากการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสุขภาพจากสารเคมีทาง การเกษตรและอาหารปลอดภัยของอำเภอศรีบุญเรือง มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ การตรวจสอบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสารเคมี ตกค้างปนเปื้อนในอาหารของชุมชน จะส่งผลให้ประชาชนอำเภอศรีบุญเรือง ได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารอย่างครอบคลุมมากขึ้น


ดังนั้นเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับชมรม อสม. และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อำเภอศรีบุญเรือง จึงให้ความสำคัญในงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย จึงพร้อมใจกันจัดงานมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อสร้างกระแสในการบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นำพืชผักที่ปลอดสารพิษมาร่วมจำหน่ายของภาคีสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันสร้างกระแส ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตร และการสร้างเวที พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง
สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น ประจำปี 2563 ในแต่ละสาขา การจัดจำหน่ายพืชผัก อาหารปลอดสารเคมีตกค้างจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชมรม อสม.จำนวน 18 รพ.สต. มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สารเคมีตกค้างในพืชผัก โดยทีมโมบายยูนิต จากศูนย์วิทย์ฯที่ 8 อุดรธานี พร้อมรางวัลมอบรางวัลให้กับ รพ.สต.ที่นำ อสม.มาเข้าร่วมกิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 ถึง 3 บรรยากาศโดยทั่วไปสร้างความสนุกสนาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดการจัดงาน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู