(ชมคลิป)มรภ.ศรีสะเกษ สืบค้นวัฒนธรรมชาติพันธุ์ผ่าเขมร มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา

 

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วยและเยอ) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) ร่วมกับวัดสำโรงเกียรติ จัดขึ้น โดยมี พระครูอรุณ ปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ และนายวิรัช ทองแย้ม นายก อบต.บักดอง นำชาวบ้านเผ่าเขมร ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต.บักดอง ร่วมกิจกรรม
ผศ.อธิชาติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วยและเยอ) ให้ทันสมัยและเป็นที่สนใจต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรม นำไปสู่การยอมรับระหว่างกันโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ในลักษณะที่เป็นวิถีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา โดยการมีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการยกระดับการทำงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเขมรตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆอีกด้วย
ด้าน พระครูอรุณ ปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ กล่าวว่า วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ร่วมกันสืบค้นประวัติทางด้านวัฒนธรรมและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและต่อยอดสืบสานต่อไป โดยมีจุดเด่นวัฒนธรรมในพื้นที่ คือ พิธีขอฟ้าขอฝน ประเพณีแซนโฎนตา และรำแม่มดรักษาคนป่วยไข้ ซึ่งมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อให้กิจกรรมทั้ง 3 อย่าง คงอยู่กับชาวเผ่าเขมรตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สืบไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน