หนองคาย(ชมคลิป)คณะอนุกรรมการ GECC ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เดินหน้ายกระดับงานบริการประชาชนเต็มรูปแบบ

ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center หรือ GECC) คณะที่ 7 พร้อมด้วย นายยันยงค์ คำบรรลือ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี อนุกรรมการและเลขานุการ, นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ อนุกรรมการและเลขาธิการ, นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ ผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอท่าบ่อ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ตามโครงการ “การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก” โดยมี นายพงศ์ศิษฎ์ โสภาวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี), นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่าบ่อ, นายอาทร จันทร์พิลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้างานบริการในด้านต่างๆ พร้อมนำคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าดูความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่จุดบริการประชาชน


โดย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ PEA สาขาอำเภอท่าบ่อ ได้นำเสนองานบริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, นวัตกรรมเครื่องปลอกสายไฟ, นวัตกรรมป้องกันรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า และการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้า OTOP และผลไม้ตามฤดูกาลมาจำหน่ายให้กับประชาชนในทุกวันศุกร์ รวมทั้งกระบวนงานการรับเรื่อง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการในรูปแบบ One Stop Service การให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณงาน สถิติผู้มาใช้บริการ และปริมาณรายได้จากการให้บริการ โดยเน้นที่จะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคดิจิตอล เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
สำหรับการตรวจประเมินจุดบริการหน่วยงานเพื่อยกระดับเป็นจุดบริการประชาชนมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐได้มีการปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานองค์กรต่อไป

ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย