อุบลราชธานี-กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 4 เรื่อง “เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การกิจกรรมดังกล่าวดําเนินการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อให้ครู สามารถจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร และนางสาววนิดา สินเบญจพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเนื้อหาดังต่อไปนี้ การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) การวิเคราะห์หน้าที่ของพฤติกรรม (FBA) การตั้ง “เป้าหมายเชิงพฤติกรรม” เทคนิคการสอนพฤติกรรมใหม่ สื่อทางสายตา การเสริมแรง และการผลิตสื่อทางสายตา (สื่อการสอนพฤติกรรมใหม่) การอบรมโครงการใน ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 กล่าวว่า สืบเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น ไม่สามารถพัฒนา หรือฝึกโดยวิธีปกติทั่วไปได้ จะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล(IEP)แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว(IFSP)และหรือแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (ITP)
การจัดทำแผนดังกล่าวได้จากการดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แต่การนำแผนสู่การปฏิบัติก็เป็นส่วนที่จำเป็นที่จะต้องนำเอาหลักการบริหาร PDCA มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการเลือกเทคนิคการสอน วิธีการสอน และสื่อการสอน
จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครู บุคลากรเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ”การสอนที่ดีต้องมีเป้าหมายและการประเมินผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป้าหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนจึงต้องเป็นเป้าหมายเชิงพฤติกรรม เพื่อครูจะได้สอนอย่างเฉพาะเจาะจง ตรงเป้าหมาย และวัดผลได้ตรงกับสิ่งที่ครูสอนเมื่อครูตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนคนนั้นแล้ว ครูจึงเลือกใช้เทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ครูต้องการสอน นักเรียนคนนั้นจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ครูตั้งไว้ได้
อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรม รวมถึงการเลือกเทคนิคการสอน วิธีการสอน และสื่อการสอนไม่ใช่เรื่องง่าย ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษส่วนหนึ่งจึงตั้งเป้าหมายที่เป็นนามธรรมส่งผลให้ครูไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสิ่งที่ตัวเองสอนได้ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อให้ครู สามารถจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนการสอนได้
โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้นำความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์และเขียนแผนการสอน เทคนิคการสอน การเสริมแรงพฤติกรรมใหม่ให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีเทคนิคต่างๆสามารถปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เป็นครูผู้สอนจากสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จำนวน 21 แห่ง และผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 45 คน

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน