(ชมคลิป)ศธจ.หนองบัวลำภู เปิดมุมมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการทดสอบฯนักเรียน ดิ่งลง

เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติของนักเรียนในทุกสังกัดของจังหวัดหนองบัวลำภู ตกต่ำ โรงเรียนทุกสังกัด จะพัฒนาการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร จึงนำไปสู่ ” โมเดลลุ่มภู สู่ความเป็นครูมีออาชีพ “

วันนี้(23 กค.63) ณ ห้องประชุมศรีสังวาลย์ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมุ่งจะพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร” โมเดลลุ่มภู สู่ความเป็นครูมีออาชีพ ” TFE (Teams For Educations ) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนในทุกสังกัดที่สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้

ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงความป็นมาของโครงการนี้ว่า สืบเนื่องผลการทดสอบในระดับชาติของสถานศึกษาในทุกสังกัดของจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับต่ำหรือเกือบท้ายสุดของประเทศ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู อยากให้หน่วยงาน สถานศึกษาในทุกสังกัดของจังหวัดหนองบัวลำภู มีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะยกระดับกระบวนเรียนการสอน เพื่อส่งผลต่อการทดสอบในระดับชาติของนักเรียนในทุกระดับขยับให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้อย่างไร

ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการ “TFE (Teams For Education)”ในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงาน ทุกระดับ ทุกประเภทให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิต ในสังคมคุณภาพ ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาโดยและ มีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 5โรงเรียน และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 โรงเรียนจากทุกสังกัดในจังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดเวทีในครั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู มีรูปแบบหรือโมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 รูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีรูปแบบ แนวทางการพัฒนานักเรียน ที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาให้สูงขึ้น จึงเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษาในทุกสังกัด”โมเดลลุ่มภู สู่ความป็นครูมืออาชีพ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TFE(Teams ForEducations ) ในครั้งนี้

ดร.กฤตฯรอง ศธจ.หนองบัวลำภู กล่าวถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 3 รุ่นๆละ 3 วันในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยในวันแรกแรกจะเป็นการร่วมกันสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนระบบการนิเทศภายใน สะท้อนผลการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องในปีการศึกษาที่ผ่านมา วันที่สองของการอบรมเป็นการพัฒนาครูใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษา และวันที่สามของการอบรมในระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ร่วมในการวิพากษ์ โมเดลและวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานอาทิ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู ทั้ง 2 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มุมมอง และแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งไปสู่”โมเดลลุ่มภู สู่ความเป็นครูมีออาชีพ”ได้อย่างไร


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู