ปชส.เลย ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายคุณภาพ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในพื้นที่


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ร้านกาแฟนัว บ้านท่าแพ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โครงการ “เครือข่ายคุณภาพ” พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยมี นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กับเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเลย และเป็นการค้นหาเครือข่ายที่มีความสามารถในการโน้มน้าวชักจูงและขยายความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยได้มีการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีทั้งสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นอย่างดี ทำให้ได้ค้นพบเครือข่ายคุณภาพที่แท้จริง และยังมีการติดต่อประสานงานกันมาหลายปี
ในสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารมีมาก จนประชาชนผู้รับสารจำเป็นต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากเพียงบางช่องทาง วิธีหนึ่งที่จะขยายฐานผู้รับสารเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องพึ่งพาเครือข่ายที่จะนำพาข่าวสารผ่านไปยังประชาชนผู้รับสาร ซึ่งเครือข่ายบุคคลถือเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ได้ค้นหา คัดกรอง ผู้ที่เหมาะสม คือ ส.อ.ละมัย ยศปัญญา อป.มช.จังหวัดเลย ให้ได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายคุณภาพ เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันในระยะยาว
ตามคุณสมบัติของเครือข่ายคุณภาพที่กรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 1) เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ อาทิ เข้าร่วมจัดรายการ อป.มช.สัมพันธ์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง, ขยายความร่วมมือด้านการเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนผู้รับสาร ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย