อุบลราชธานี – อบจ.อุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ด้านวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม การส่งเสริมสุขภาวะ และการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย กีฬา สุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีระยะเวลา กำหนด 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป