ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) นายกเศรษฐา นำทีม เปิดKick off นโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

เมื่อเวลา18:30 น. วันที่ 7 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ที่เวทีลานหน้าหอโหวดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม.ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน จำนวน 10,101 คน ร่วมงาน

นายเศรษฐา ทวีสิน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดงาน นโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ” ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งประชาชน พี่น้อง อสม. ในจังหวัดร้อยเอ็ดและทุกจังหวัดนำร่องที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันผลักดันนโยบายนี้ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไทย การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ทุกเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ผมได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ในทุกพื้นที่ และเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายนี้ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
จากหน่วยบริการทุกระดับ ทุกสังกัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย


นอกจากนี้ เราได้ยกระดับหน่วยบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน อาทิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยาและใบสั่งแล็บออนไลน์ การแพทย์และเภสัชกรรมทางไกล การนัดหมายออนไลน์ ส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้านผ่าน Health Rider และการส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น


เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของเวลา และคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงนำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” จะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

จากนั้นได้มีการจุดพลุเพื่อฉลองการเปิดโครงการอย่างทางการ โดยใช้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดนำร่องตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”