เลย (ชมคลิป) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ติดตามการสำรวจสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
วันที่ 6 มกราคม 67 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติอำเภอภูกระดึง รับฟังบรรยายสรุปการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง พร้อมด้วยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมประชุม
โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้สรุปผลความคืบหน้าโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการเสนอของบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 28 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจ้างสำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นการสำรวจออกแบบคู่ขนานไปกับการศึกษาและจัดทำรายงานของโครงการ เพื่อให้ผลการศึกษาและการก่อสร้างมีความสอดคล้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึง ให้ได้รับการพิจารณาอนุญาตในขั้นตอนการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวนโยบายสำคัญของการบริหารประเทศเกี่ยวกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยจะผลักดันให้ได้รับงบประมาณในการศึกษาและออกแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ซึ่งต้องศึกษาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการออกแบบ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมลงตัวในทุกด้าน เพื่อสู่มิติที่ดีขึ้นได้

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย