อาชีวะอุบลฯ แสดงพลังสีขาวรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

อาชีวะอุบลฯ แสดงพลังสีขาวรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2566 (International Anti-Corruption Day)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกันสวมเสื้อสีขาวกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์รวมพลังรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จากนั้นตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จากจุดเริ่มต้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไปตามถนนเขื่อนธานี ถนนพรหมเทพ และเคลื่อนขบวนเข้าสู่ถนนพรหมราชที่มายังตั้งสถานศึกษาเช่นเดิม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ประชาชนในพื้นที่และทั่วโลกได้เห็น อีกทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น และอย่าปล่อยให้เกิดการกระทำผิดรอบๆ ตัว