ขอนแก่น (ชมคลิป) เกษตรจังหวัดขับเคลื่อนองค์กร Young smart farmer เพื่อความยั่งยืน

หน่วยงานบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรม Young smart farmer และวิสาหกิจชุมชน เพื่อการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนองค์กร Young smart farmer สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำคณะเกษตศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างกลไกทางการเงินใหม่เพื่อยกระดับ และเพิ่มการกระจายตัวของเศรษฐกิจสีเขียวในระดับพื้นที่ เปิดเผยว่า จากการวิจัยและศึกษา กลไกการเงินใหม่สามารถที่จะช่วยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย Young smart farmer และวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน เชื่อมโยงกับการตลาดและแหล่งทุนได้

โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ ตามความเหมาะสมของกลุ่ม เช่น การทำธุรกิจเกษตร การขับเคลื่อนตลาดตามระเบียบข้องบังคับที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของ Young smart farmer และวิสาหกิจชุมชน สู่การรวมตัวกันเป็นองค์กรนิติบุคคลในการขับเคลื่อนการผลิต การตลาด และเชื่อมแหล่งทุน ให้ความรู้และแนวทางในการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลในการทำธุรกิจเกษตร สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และแหล่งทุนร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มาให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร Young smart farmer สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนา เรื่อง การเชื่อมโยงตลาดของผลิตผลทางการเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียว

โดยมีคุณ สันหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earth sale foundation และเจ้าของ Tops Supermarket คุณ สุภาวดี พิบุลย์สมบัติ ผู้จัดการสองแควออร์แกนิค จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรนำเสนอบทเรียน ประสบการณ์ การตลาดและทิศทางในอนาคตของผลผลิตและผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายให้ Young smart farmer และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างรูปแบบองค์กรสู่การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร ทั้งการผลิต การตลาด และแหล่งทุน โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบในการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละกลุ่มต่อไป.