อุดรธานี – ร.13 พัน.1 จัดกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยได้ดำเนินการลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่แปลงนาของ นางสาว สมเพียร แก้วกงพาน อยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 8 บ้านโคกหนองนา ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นครอบครัวชาวนาขาดแคลนแรงงานในการเกี่ยวข้าวและมีฐานะไม่ค่อยดี ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่ต้องจ่ายค่าแรงเกี่ยวข้าวหรือว่าจ้างรถเกี่ยว รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วย จากการที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ นางสาว สมเพียร แก้วกงพาน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ทาง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13