หนองบัวลำภู – นายอำเภอนากลาง ร่วมรำลึก 131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดพรรษา

ทศพลฯนายอำเภอนากลาง ร่วมรำลึก 131 ปี”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” นำปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดพรรษา ยกย่องเชิดชูเกียรติเสาหลักแห่งแผ่นดิน ด่านหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนากลาง เป็นประธานในพิธีจัดงานวันรำลึกถึง“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ 131 ปีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอนากลาง เข้าร่วมกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกปีกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สถาบันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บ้านเกาะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”


นายอำเภอนากลาง กล่าวว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตำแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคม และการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การอำนวยความเป็นธรรม ดูแลความเป็นอยู่ทุกข์สุขของประชาชนเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน หัวใจหลักของภารกิจงานกรมการปกครองอยู่ที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานทุกฝ่ายในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ในวันดังกล่าวด้วย
ในส่วนของอำเภอนากลาง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนากลาง จัดให้มีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 71 พรรษา “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้โครงการหมู่บ้านศีล 5 และกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการก่อนเข้าพรรษา คือจัดให้มีกิจกรรมบิณฑบาตงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งสัจจะธิษฐาน งดเหล้าพรรษา เพื่อเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมยั่งยืนและเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าปีนี้เป็นปีที่จะเกิดพลัง บวร. อย่างแท้จริง นายอำเภอนากลางกล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู