ขอนแก่น (ชมคลิป) ชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่น ปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รัฐวิสาหกิจขอนแก่น อาสา ปลูกป่าเพื่อแม่”


ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยประธานชมรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ”รัฐวิสาหกิจขอนแก่น อาสาปลูกป่า เพื่อแม่ ” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการซ่อมแซมและฟื้นฟูผืนป่าชุมชน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับชุมชน ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดในประเทศทย ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำป่าความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่สืบเนื่องจากทรัพยากรถูกทำลายโดยส่วนมากซึ่งเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนและคนในชุมชนจะต้องช่วยกัน รักษาและหวงแหนไว้ไม่ให้ถูกทำลายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป


ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และวัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น) รวมถึงชุมขนบ้านขาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมแบบบูรณาการในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอฝากต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ไว้ให้พี่น้องทุกคน ได้ช่วยกันดูแลรักษา ให้เจริญเดิบโต ทั้งนี้อยากจะเห็นทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาต่าง ๆได้ เพื่อพี่น้องประชาชน จะได้อยู่ดี กินดีในอนาคตต่อไป

จากนั้นได้นำต้นยางนากว่า 200 ต้น ไปปลูกยังสถานที่จัดไว้ที่บริเวณข้างวัดพระธาตุขามแก่น เพื่อปลูกเสริมกับต้นไม้ที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นป่าถาวรของวัดอีกด้วย