อุดรธานี – ร.13 พัน.2 เข้าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านดอนบาก อ.สร้างคอม


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน/ชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หน่วยรับผิดชอบ

โดยครั้งนี้ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารโรงเลี้ยงสัตว์ที่ชำรุด เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน/ชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในครั้งนี้ ทำให้คณะครูอาจารย์ , เด็กนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน/ชุดช่างของหน่วย เข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้กับโรงเรียนฯ ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13